પ્રકીર્ણ

“મધુસંચય”માં પરિવર્તન

. પ્રિય મિત્રો, ”મધુસંચય” – આપનો જાણીતો બ્લોગ – નવો અવતાર લઈ રહ્યો છે. આપ સૌ સુજ્ઞ વાચકોની સુવિધા તથા સૂચનોને અનુલક્ષીને આ ફેરફારો થઈ રહ્યા છે. આ સાથે મારા ત્રણ નવા બ્લોગ્સ આવી રહ્યા છે: અનામિકા, અનુપમા તથા અનુભવિકા. મધુસંચય પર આપનો માનીતો વિભાગ “અનામિકાને પત્રો” હવે મારા નવા બ્લોગ “અનામિકા” પર વાંચી શકાશે.… Continue reading “મધુસંચય”માં પરિવર્તન