અજાણી-શી વાતો · ગુજરાતી · સાહિત્ય

પારસી ગુજરાતી સાહિત્યકારો: 2

. ગુજરાતી ભાષાના ગદ્ય સાહિત્ય ઉપરાંત પદ્યના વિકાસમાં પણ પારસીઓનું વિશિષ્ટ યોગદાન રહ્યું છે. શરૂઆતમાં પારસી કવિઓ પારસી બોલીની અસર નીચે ગુજરાતી કવિતા રચતા. તેનું ઉદાહરણ મશહૂર પારસી કવિ દાદી તારાપોરવાળા(1853-1912)ની એક કૃતિમાં જોઈએ: : ………. રે હશતો ને રંમતો તું આએઓ તે શું? રે નાહશતો ને ભાગતો તું ગએઓ તે શું? …. આએ લાલ… Continue reading પારસી ગુજરાતી સાહિત્યકારો: 2

અજાણી-શી વાતો · ગુજરાતી · સાહિત્ય

પારસી ગુજરાતી સાહિત્યકારો: 1

. ઈરાનથી હિંદુસ્તાન આવી પારસી કોમ ગુજરાતમાં ઠરીઠામ થઈ. તેમણે ગુજરાતી ભાષા અપનાવી. ઓગણીસમી સદીમાં ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્યના વિકાસમાં પારસી કોમનું વિશિષ્ટ યોગદાન રહ્યું છે. પારસી લેખક ડોસાભાઈ ફરામજી કરાકા ‘ગ્રેટ બ્રિટન’ (ઈંગ્લેન્ડ) ગયેલા. તેમણે પારસી બોલીની છાંટવાળી ગુજરાતીમાં આપણું પ્રથમ પ્રવાસ પુસ્તક લખ્યું. 1861માં પ્રકાશિત આ પુસ્તકનું નામ હતું: “ગરેટ બરીટનની મુસાફરી”. તે પછી… Continue reading પારસી ગુજરાતી સાહિત્યકારો: 1