સાહિત્ય · સ્વરચિત કાવ્યો

મોહે સંસદ મેં હી જાના હૈ!

બે દિવસ પહેલાં ભારતીય લોકશાહીના ઈતિહાસમાં એક શરમજનક નાટક ભજવાઈ ગયું. સંસદના સદનમાં જ સંસદ સભ્યોએ શાળાના બાળકોને પણ શરમ આવે તેવી બેહૂદી હરકતો કરી. ભારે દુ:ખ થયું. એ સંસદ સભ્યોને મારું આ કાવ્ય અર્પણ કરું છું. …………………………………………………………. મોહે સંસદ મેં હી જાના હૈ! . મોહે પ્લે ગ્રૂપ મેં નહીં જાના, માઁ! મોહે સંસદ મેં… Continue reading મોહે સંસદ મેં હી જાના હૈ!