અજાણી-શી વાતો

પોર્ટુગાલનો સાહસિક વાસ્કો દ ગામા

ભારતમાં સમુદ્રમાર્ગે આવનાર સૌ પ્રથમ યુરોપિયન પ્રજા પોર્ટુગિઝ હતી તે આપણે જાણીએ છીએ.

ઇસ 1498માં પોર્ટુગાલના વતની સાગરખેડૂ સાહસિક વાસ્કો દ ગામાએ દક્ષિણ ભારતના પશ્ચિમ કિનારે કાલિકટ બંદરે પગ મૂક્યો.

વાસ્કો દ ગામાએ કાલિકટના રાજા ઝામોરિનને યુરોપ સાથે વ્યાપાર કરવાની વાતોથી પ્રભાવિત કર્યો. હિંદુસ્તાનમાં વ્યાપાર કરવાનો  પરવાનો જીતી વાસ્કો દ ગામા પોર્ટુગાલ પરત થયો..

ફરી 1524માં વાસ્કો દ ગામાએ હિંદ આવ્યો. આ વખતે વાસ્કો દ ગામાએ ગોવાની મુલાકાત લીધી.

ગોવામાં જ વાસ્કો દ ગામાનું મૃત્યુ થયું.

4 thoughts on “પોર્ટુગાલનો સાહસિક વાસ્કો દ ગામા

  1. વાહ , કેવો જોગાનુજોગ? મેં પણ હમણાં જ વાસ્કો દ ગામાને લગતી ચોપડી વાંચી. ભારતે તેને ખાસ યાદ કરવા જોઈએ. તે દેશની બરબાદીનું પ્રકરણ શરુ કરનાર તો જરુર હતો; પણ વીશ્વના પ્રવાહમાં ભારતને ભેળવવા માટેની પ્રક્રીયા તેનાથી જ શરુ થઈ, તે પણ આપણે ભુલવું ન જોઈએ.

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s