સમાચાર-વિચાર

ગુજરાતી નેટ જગતની ચેટ કોન્ફરન્સ

.
ગુજરાતી નેટ જગત

આપણી ગુજરાતી નેટ જગતની ચર્ચાઓ કાંઈક પરિણામલક્ષી બનતી હોવાના આસાર છે.

શ્રી વિજયભાઈ શાહ ચેટ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરી રહ્યા છે. શ્રી વિશાલ મોણપરાના ટેકનિકલ સહયોગમાં યોજાનાર ગુજરાતી નેટ જગતની આ પ્રથમ ચેટ કોન્ફરન્સ સફળ થાય તે અર્થે “મધુસંચય” તરફથી શુભેચ્છાઓ. … હરીશ દવે અમદાવાદ

One thought on “ગુજરાતી નેટ જગતની ચેટ કોન્ફરન્સ

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s