પ્રકીર્ણ

માર્ક ટ્વેઈન તથા હેલીનો ધૂમકેતુ

.
માર્ક ટ્વેઈન તથા હેલીનો ધૂમકેતુ

વિખ્યાત અમેરિકન હાસ્યલેખક માર્ક ટ્વેઈનને આપ જાણતા હશો.

તમે કદાચ એ પણ જાણતા હશો કે હેલીનો ધૂમકેતુ આકાશમાં લગભગ 76 વર્ષના ગાળે દેખાય છે.

તમને પ્રશ્ન થશે: માર્ક ટ્વેઈનને હેલીના ધૂમકેતુ સાથે શો સંબંધ?

માર્ક ટ્વેઈનનો જન્મ થયો નવેમ્બર 30, 1835ના રોજ. આ દિવસે હેલીનો ધૂમકેતુ ઓગણીસમી સદીમાં પ્રથમ વખત દેખાયો.

માર્ક ટ્વેઈનનું અવસાન થયું એપ્રિલ 21, 1910ના રોજ. હેલીનો ધૂમકેતુ વીસમી સદીમાં દેખાયો તેના બે દિવસ પછી!

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s