સાહિત્ય · સ્વરચિત કાવ્યો

મોહે સંસદ મેં હી જાના હૈ!

બે દિવસ પહેલાં ભારતીય લોકશાહીના ઈતિહાસમાં એક શરમજનક નાટક ભજવાઈ ગયું.

સંસદના સદનમાં જ સંસદ સભ્યોએ શાળાના બાળકોને પણ શરમ આવે તેવી બેહૂદી હરકતો કરી. ભારે દુ:ખ થયું.

એ સંસદ સભ્યોને મારું આ કાવ્ય અર્પણ કરું છું.
………………………………………………………….

મોહે સંસદ મેં હી જાના હૈ!
.

મોહે પ્લે ગ્રૂપ મેં નહીં જાના, માઁ!
મોહે સંસદ મેં હી જાના હૈ!

મનમાની આઝાદી વહાં,
ખુશિયોં કા જો ખઝાના હૈ!

બાતેં કરતે રહના હૈ,
ફિર જી ભરકર ચિલ્લાના હૈ!

જબ નીંદ આયે
સો જાના હૈ,
જબ જી ચાહા,
કુછ ગાના હૈ.

જો જી મેં આએ કરના હૈ, બસ, “ઉનકી” તરહ હી રહના હૈ!

હોહા! હો! ભાઈ! હોહા!
ટીચર નહીં હૈ! હોહા!
કર લો મસ્તી, હોહા!

યહ ફેંકો, ફિર વહ ફેંકો!
પેપર ફેંકો, માઈક ફેંકો!
મનમરજી હો, જૂતે ફેંકો!

ઈસે ઝપટ કર બોચી પકડો!
ઉસે પટક કર થપ્પડ મારો!

મારો! પકડો! ધક્કા મારો!
ઉપર ઉઠા, ઉસે ગિરાઓ!
ટાઁગેં ખીંચો! નીચે લાઓ!
ભારતમાઁ કી જય પુકારો!

ફેંકાફેંકી! ધક્કામુક્કી! અફડાતફડી! ધીંગામસ્તી!
ઢીશુમ! ઢીશુમ! ભાઈ! શોરશરાબા ! કૈસા મઝા !

મોહે પ્લે ગ્રૂપ મેં નહીં જાના, માઁ!
મોહે સંસદ મેં હી જાના હૈ!

……………………………………….. હરીશ દવે.

8 thoughts on “મોહે સંસદ મેં હી જાના હૈ!

  1. It indeed is a very harsh reality… that just aches our hearts!!
    Though, I don’t see any humour in this… some (?) of them are really a disgrace to our great cultured-country!

    Writing it out like this, is a great way to take out our frustration toward the situation… unfortunately ‘they’ will never have time nor they will ever care to read our good citizens views about their acts… Kaash, they can ever read this….

    Thanks uncle!

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s