ગુજરાતી

માતૃભૂમિની યાદ

આદમને કોઈ પૂછે: પેરિસમાં શું કરે છે?

લાંબી સડક ઉપર એ લાંબા કદમ ભરે છે.

એ કેવી રીતે ભૂલે પોતાની પ્યારી માને?

પેરિસમાં છે છતાંયે ભારતનો દમ ભરે છે!

શેખાદમ આબુવાલા

2 thoughts on “માતૃભૂમિની યાદ

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s