પ્રકીર્ણ · સમાચાર-વિચાર

મારા અન્ય બ્લોગ્સ

વહાલા મિત્રો,

“મધુસંચય” ઉપરાંત મારા અન્ય બ્લોગ્સ વિષે પૃચ્છા કરતા આપના ઈ-મેઈલ મને મળે છે. આભાર.

સમયના અભાવે હું બ્લોગ-રોલ નથી બનાવી શક્યો. સૌ મિત્રો થોડા સમય માટે મને ક્ષમા કરે!

પહેલાના મારા બંને ગુજરાતી બ્લોગ્સ બ્લોગર – “બ્લોગસ્પોટ” પર આજે પણ પબ્લિશ થતા રહે છે:

“મારો ગુજરાતી બ્લોગ” નામથી http://gujaratiblog.blogspot.com

“ગુજરાત અને ગુજરાતી” નામથી http://gujarat1.blogspot.com

ઉપરાંત, આપ સૌ જાણો છો તેમ, મારા પ્રિય મિત્ર શ્રી સુરેશભાઈએ મને “સર્જક” પર પ્રેમભાવથી સન્માન્યો છે. તેમની સાથે “ગુજરાતી સર્જક પરિચય” પર હું તેમના સહ-કાર્યકર તરીકે “ગુજરાત1” નામથી પ્રદાન કરું છું.

આપ સૌના સ્નેહભાવ બદલ આપનો આભાર માનું છું. …. હરીશ દવે

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s