સાહિત્ય

અજ્ઞાત પર્શિયન કવિની કવિતા

મિત્રો! એક અજ્ઞાત પર્શિયન કવિની રચનાનું અગ્રેજી ભાષાંતર અહીં પ્રસ્તુત છે. તેના પર મનન કરશો. શબ્દો એવા સુંદર પ્રયોજાયા છે કે વાંચવામાં જરા દિમાગી કસરત કર્યા પછી પણ આનંદ જ આવે ….

He who knows not,
And knows not that he knows not
Is a fool. Shun him.

He who knows not,
And knows that he knows not
Is a child. Teach him.

He who knows,
And knows not that he knows
Is asleep. Awake him.

He who knows,
And knows that he knows
Is wise. Follow him.

A Poem by an anonymous Persian Poet (Acknowledgement: Government Textbook)

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s