પ્રકીર્ણ

અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ અને ગાય

ગાંધીજી બકરી પાળતા હતા તે આપણે જાણીએ છીએ.

અમેરિકાના શરૂઆતના કેટલાક પ્રેસિડેન્ટસ તાજું દૂધ મેળવવાના હેતુથી પ્રમુખના નિવાસસ્થાને ગાય પાળતા હતા!

પ્રેસિડેન્ટ વિલિયમ હોવર્ડ ટેફ્ટ (1857 – 1930) અમેરિકાના 27મા પ્રમુખ (1909 – 1913) હતા. તેઓ છેલ્લા પ્રેસિડેન્ટ હતા કે જેમણે તાજું દૂધ મળે તે હેતુથી વ્હાઈટ હાઉસના પ્રીમાઈસીસમાં ગાય રાખેલી હતી!!!

Advertisements

3 thoughts on “અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ અને ગાય

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s