ગુજરાતી · સાહિત્ય

ગુજરાતી ગઝલ: એક શે’ર

વન નગર આકાશ ને દરિયો હવા વાહ, ક્યાંથી ક્યાં પગેરું આપનું !

સાભાર …… ડો. ચંદ્રકાંત દત્તાણી

One thought on “ગુજરાતી ગઝલ: એક શે’ર

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s