સાહિત્ય

The Truth

The water in a vessel is sparkling; the water in the sea is dark.The small truth has words that are clear; the great truth has great silence.

…. Rabindranath Tagore

3 thoughts on “The Truth

  1. એક કદાચ ન ગમે તેવી કોમેંટ આપું?
    મારા મંતવ્ય પ્રમાણે બ્લોગમાં કોઇ પણ ઠેકાણે થી કોઇ પણ ઠેકાણે સરળતાથી જઇ શકાવું જોઇએ. દા.ત. આ પાનામાંથી હોમ પેજમાં તરત જવાવું જોઇએ. નેવીગેશન સારું હોય તે મને બહુ જરૂરી લાગે છે.

    Like

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s