સાહિત્ય

The Truth

The water in a vessel is sparkling; the water in the sea is dark.The small truth has words that are clear; the great truth has great silence.

…. Rabindranath Tagore

3 thoughts on “The Truth

  1. All comments are welcome.

    Thank you for the useful comment. Navigation has to be perfected. You are right. “Error 404 message ….” What could be the reason? I am still to understand all the features at WordPress. I am trying to work it out. If some viewer can help ……..

    Like

  2. એક કદાચ ન ગમે તેવી કોમેંટ આપું?
    મારા મંતવ્ય પ્રમાણે બ્લોગમાં કોઇ પણ ઠેકાણે થી કોઇ પણ ઠેકાણે સરળતાથી જઇ શકાવું જોઇએ. દા.ત. આ પાનામાંથી હોમ પેજમાં તરત જવાવું જોઇએ. નેવીગેશન સારું હોય તે મને બહુ જરૂરી લાગે છે.

    Like

Please write your Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s